Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

Що таке електричний двигун

Електричний двигун (електродвигун) є пристроєм для перетворення електричної енергії на механічну та приведення до руху машин і механізмів. Він є головним і обов’язковим (але не єдиним) елементом електроприводу.

Перші електричні двигуни були винайдені ще у першій половині ХІХ ст., а з кінця того ж століття почали набувати все більшого поширення. Сучасні промисловість, транспорт, комунальне господарство, побут неможливо уявити без електричних двигунів.

Переважна більшість електричних двигунів є двигунами обертального руху (рис. 1). Вони складаються з нерухомої частини (статора) та рухомої (ротора). Ротор починає обертатися після подачі живлення до обмоток двигуна. Проте для низки механізмів, які виконують поступальний або зворотно-поступальний рух (супорти та столи металорізальних верстатів, деякі транспортні засоби), з метою спрощення конструкції механічної частини електропривода іноді використовують лінійні двигуни. Рухома частина таких двигунів (вторинний елемент або бігун) здійснює лінійне переміщення (рис.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія 2).

Залежно від роду електричного струму, що використовують для живлення електричних двигунів, розрізняють двигуни постійного та змінного струму.

Рис. 1 Електричні двигуни обертального руху

Рис. 2 Лінійний електричний двигун: 1 – статор, 2 – підведення живлення, 3 – бігун

Принцип дії будь-якого електричного двигуна базується на взаємодії магнітних полів. Якщо наблизити один магніт до іншого, то різнойменні їхні полюси будуть притягуватися один до одного, а однойменні – відштовхуватися. У двигуні роль принаймні одного з магнітів грає котушка зі струмом (тобто електромагніт). Відомо, що протікання провідником електричного струму викликає появу магнітного поля довкола провідника (рис. 3). Це поле має коаксіальний характер, а напрям його магнітних силових ліній можна визначити за «правилом гвинта». Згідно з цим правилом, якщо гвинт закручувати у провідник так, щоб напрям поступального руху гвинта збігався з напрямом струму, то напрям обертання гвинта показуватиме напрям магнітних силових ліній поля (стрілки на рис.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія 3).

Рис. 3 Виникнення магнітного поля провідника зі струмом

На рис. 4 показаний поперечний переріз провідника. Усередині перерізу умовно показаний напрям струму: хрест («хвіст» стрілки струму) – струм від глядача (рис. 4а), точка («вістря» стрілки струму) – струм на глядача (рис. 4б). З рис. 4в, г видно, що магнітне поле замкненої рамки (кільця) зі струмом подібне до магнітного поля постійного магніту (силові лінії виходять із північного полюса та входять до південного). Таким чином, рамка зі струмом являє собою елементарний електромагніт.

Рис. 4 Магнітні силові лінії провідників зі струмом: а – струм від глядача,
б – струм на глядача, в – рамка зі струмом, г – силові ліній рамки (кільця) зі струмом

Електричні двигуни змінного струму

До двигунів змінного струму належать синхронні, крокові (різновид синхронних) та асинхронні двигуни. Їх об’єднує те, що їхніми обмотками протікають знакозмінні струми, а живляться вони від джерел знакозмінної напруги.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

Статор електричних двигунів змінного струму являє собою осердя (магнітопровід) з листів електротехнічної сталі, у якому зроблено отвори (пази) для розміщення обмотки (фрагмент магнітопроводу статора подано на рис. 5). Обмотка складається з окремих секцій (котушок, рамок). Усередині статора на підшипниках розташований ротор, спроможний вільно обертатися відносно своєї осі.

Рис. 5 Магнітопровід статора двигуна змінного струму

На рис. 6 схематично показано поперечний переріз статора та ротора. На протилежних боках статора у двох пазах розташовані провідники елементарної котушки обмотки. Ця котушка виглядає так, як на рис. 4в, і до неї можна подати напругу від стороннього джерела з тією чи іншою полярністю (як на рис. 4в). На роторі розміщений постійний магніт (полюси Nr та Sr). Якщо до обмотки статора подати постійний струм такого напряму, як показано на рис. 6а, виникає магнітне поле статора з полюсами Ns та Ss. Ротор повертається за годинниковою стрілкою, аби сумістити протилежні полюси полів ротора та статора (остаточне положення ротора показано штриховою лінією).Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Якщо полярність струму статора протилежна (рис. 6б), полюси статора поміняються місцями, а ротор повертатиметься у протилежний бік.

Рис. 6 Взаємодія магнітних полів статора та ротора

Аби забезпечити безперервне обертання ротора, на статорі розташовують кілька окремих обмоток, живлених від окремих джерел. На рис. 7 показаний поперечний переріз двигуна з трьома обмотками статора (червона А, синя В, зелена С). Подібний двигун називають трифазним, а його обмотки – фазними. Обмотки являють собою елементарні рамки з провідника (як на рис. 4в), зсунуті у просторі на 120 градусів одна від одної. На рис. 7 струм протікає лише обмотками зі значками точки та хрестика.

Рис. 7 Принцип дії синхронного двигуна

Якщо подати струм до обмотки А так, як показано на рис. 7а, магнітна вісь поля статора стане горизонтальною, а південний полюс поля ротора після його повороту суміститься з північним полюсом поля статора. Протікання струму обмоткою С призведе до повороту магнітної осі статора (а за ним – ротора) на 60 градусів за годинниковою стрілкою (рис.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія 7б). Згодом струм подається до обмотки В (рис. 7в). Після цього струм протікає обмотками А, С, В, але у протилежному напрямі (порівняйте рис. 7а та 7г, 7б та 7д, 7 в та 7е). Кожного разу магнітна вісь статора, а за нею – і ротор повертаються на наступні 60 градусів. Якщо після чергового перемикання струму в обмотках подовжити протікання струму в останній обмотці, ротор лишиться нерухомим. Саме таким є принцип дії крокового двигуна. Такі двигуни використовують для дозованого повороту валу механізму на заданий кут (наприклад, в електромеханічних годинниках та принтерах). Змінити напрям обертання ротору можна, змінивши порядок підключення обмоток до позитивного полюсу джерела (А-С-В замість А-В-С).

Подаючи поперемінно струм до фазних обмоток (рис. 8), можна забезпечити безперервне обертання ротора. Зверніть увагу, що струми ІA, ІB, ІC фазних обмоток зсунуті у часі один від одного на третину періоду Т. Змінюючи період перемикання струму в обмотках, можна регулювати швидкість обертання ротора.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Для зміни рушійного моменту двигуна змінюють величину струму обмоток статора або індукцію магнітного поля ротора (якщо на роторі замість постійних магнітів установлені обмотка збудження, тобто електромагніт).

Рис. 8 Зміна у часі струмів обмоток статора крокового двигуна

У трифазному кроковому двигуні магнітне поле статора може займати у просторі лише 6 положень (див. рис. 7), а переміщується воно між ними стрибками. Внаслідок цього виникають пульсації рушійного моменту двигуна, а забезпечити рівномірне обертання ротора дуже складно. Якщо струми фазних обмоток змінювати не ступінчасто (як на рис. 8), а за законом синуса зі зсувом на третину періоду (рис. 9), поле статора обертатиметься плавно (так зване обертове магнітне поле). Ротор з часом наздожене поле статора і надалі обертатися синхронно з ним. Саме в такому режимі працюють синхронні двигуни.

Рис. 9 Фазні струми синхронного двигуна

Асинхронний двигун має такий самий статор, як і синхронний, а обмотками статора також протікають синусоїдні струми (як на рис.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія 9). Проте конструкція ротора особлива (рис. 10). Ротор набрано з листів електротехнічної сталі (як і статор). У пазах ротора укладено стрижні (алюмінієві або мідні), які на торцях ротора замкнені за допомогою кілець. Якщо ротор обертається зі швидкістю, меншою за швидкість поля статора, в обмотці ротора полем статора наводиться електрорушійна сила, яка спричиняє протікання обмоткою ротора струмів. Струми викликають появу магнітного поля ротора, а взаємодія двох полів – створення рушійного моменту, який повертає ротор. Оскільки рушійний момент виникає лише тоді, коли швидкості ротора та поля статора неоднакові, ротор не може рухатися синхронно з полем статора (звідси і назва двигуна: асинхронний, тобто “несинхронний”). Завдяки простоті конструкції, дешевизні та надійності асинхронні двигуни набули найбільшого розповсюдження.

Конструкція асинхронного двигуна показана на рис. 11, 12.

Рис. 10 Ротор асинхронного двигуна: а – короткозамкнена обмотка,
б – поперечний переріз ротору

Рис.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія 11 Асинхронний двигун (розрізано)

Рис. 12 Асинхронний двигун у розібраному вигляді

Двигун постійного струму

Двигун постійного струму, на відміну від двигунів змінного струму, живиться від джерела постійного струму. Магнітне поле статора створюється нерухомими постійними магнітами, а на роторі (інакше – якорі) розташована обмотка. Якір жорстко з’єднаний з валом і може обертатися довкола свої осі. Таким чином, конструктивно двигун постійного струму є оберненою синхронною машиною.

Принцип дії двигуна постійного струму пояснює рис. 13. Поле статора створюють постійні магніти або електромагніти (обмотки збудження). На фе-ромагнітному осерді якоря розміщена обмотка, яка складається з двох послідовно ввімкнених частин (їх з’єднує показаний пунктиром провідник). На якорі також розташовані ізольовані одна від одної колекторні пластини, до яких під’єднані кінці обмотки якоря. До колекторних пластин через нерухомі графітні щітки від джерела живлення подається електричний струм.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Якщо верхню щітку підключити до позитивного полюсу джерела живлення, а нижню – до від’ємного, обмоткою якоря протікатиме струм І, позначений на рис. 13. За правилом гвинта лівий полюс якоря стане північним, правий – південним. Полюси якоря та статора відштовхуватимуться один від одного, викликаючи поворот якоря за годинниковою стрілкою. Якір, повертаючись, за інерцією “проскакує” положення “північний полюс навпроти південного”, і під щітками опиняються інші колекторні пластини. Напрям струму в обмотці якоря змінюється на протилежний, полюси якоря міняються місцями, і обертання якоря продовжується. Для зміни напряму обертання якоря слід змінити полярність напруги, що подана до щіток.

Конструкцію, подібну до зображеної на рис. 13, мають малопотужні двигуни (що використовуються, наприклад, у дитячих іграшках). В промислових двигунах для забезпечення плавності руху якір має багато окремих секцій обмотки, з’єднаних з окремими парами колекторних пластин (щось подібне до рис. 14). Під час обертання якоря через пару щіток до джерела підключається кожного разу наступна секція якоря, яка за даного положенні якоря має найбільший магнітний зв’язок з полем статора.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

Рис. 13 До принципу дії двигуна постійного струму

Рис. 14 Якір двигуна постійного струму

В електроприводі звичайно виникає задача автоматичного керування електричними двигунами. У найпростіших випадках достатньо лише забезпечити їхній запуск, зупинку, зміну напряму обертання та захист від аварійних режимів. Подібні функції легко реалізуються за допомогою простих та відносно дешевих електромеханічних контакторів та реле. Проте часто є потреба в плавному регулюванні швидкості обертання та рушійного моменту. Тоді для живлення двигунів використовують керовані джерела живлення – напівпровідникові перетворювачі енергії (керовані випрямлячі для двигунів постійного струму та перетворювачі частоти для двигунів змінного струму) та достатньо складні системи автоматичного регулювання. Електроприводи, до складу яких, окрім двигуна, входять керовані перетворювачі енергії та системи автоматичного керування, здатні виконувати виробничу задачу за мінімальної участі людини. Вони отримали назву автоматизованих електроприводів.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

Відео про конструкцію асинхронних двигунів та двигунів постійного струму
Офіційний канал кафедри Електропривода НТУ «ДП» в YouTube

Скачати цю статтю в форматі pdf (1,65МБ)

Вивчення будови електродвигуна постійного струму лабораторна робота

Скачать вивчення будови електродвигуна постійного струму лабораторна робота EPUB

Електродвигуни постійного та змінного струму, їх застосування в харчовій промисловості. Основні еоементи електродвигуна. Принцип дії двигуна постійного струму, умови постійного обертання рамки із струмом у постійному магнітному поля, види Макет безколекторного двигуна постійного струму.  Лабораторний макет — Дослідження реверсу та регулювання швидкості двигуна постійного струму. Студентська науково-технічна конференція р. Baxış il əvvəl.  Вивчення електродвигуна постійного струму.

Ігор Філоненко. Baxış 2,8K10 il əvvəl. Електродвигуни постійного струму легше управляються, але двигуни змінного струму надійніші, простіші і дешевші.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Крокові електродвигуни забезпечують покрокове переміщення ре-гулирующих органів. Основні вимоги, що пред’являються до старанних элект-родвигателям. Работа по теме: Электрические машины2. Глава: Тема 1. Принцип дії та будова колекторних машин постійного струму. ВУЗ: ДТПА. МЕТА РОБОТИ.

вивчити будову двигуна постійного струму опанувати способи запуску, зміни напряму обертання якоря і регулювання його частоти обертання: дослідним шляхом отримати механічну і робочі характеристики двигуна. Програма роботи. Ознайомитись з обладнанням, приладами і апаратами дослідної установки, записати їх технічні дані в протокол випробувань. Скласти схему установки для випробувань двигуна постійного струму і паралельного збудження (рис.

). Повністю ввести реостат Rд, який регулює запуск, в коло якоря, вивести повністю реостат Rр в колі збудження і відключи.

Дослідження регулювальних характеристик електродвигуна постійного струму з двозонним регулюванням. Математичний опис та модель електродвигуна, принцип його роботи, характеристики в усталеному режимі роботи.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Способи регулювання частоти обертання.  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

Кафедра систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці. Лабораторна робота. Дослідження на математичній моделі механічних характеристик електродвигуна постійного струму з двозонним регулюванням.

з дисципліни “Основи електроприводу”. Виконав: Вульчин Д. Пристрій найпростішого електродвигуна постійного струму. На мал. представлена найпростіший електродвигун постійного струму, а на мал.

дане його схематичне зображення в осьовому напрямку.  Дослід електродвигуна постійного струму. Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Октября в , лабораторная работа. Описание работы. Пристрій найпростішого електродвигуна постійного струму.

На мал. представлена найпростіший електродвигун постійного струму, а на мал. дане його схематичне зображення в осьовому напрямку. Содержание. 1. Принцип дії електродвигуна постійного струму. 2. Засоби збудження ДПС, схеми збудження.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія 3. Пуск двигуна постійного струму, схема пуску. В процесі роботи електродвигуна постійного струму щітки, ковзаючи по поверхні колектора, що обертається, послідовно переходять з однієї пластини колектора на іншу.

При цьому відбувається перемикання паралельних секцій обмотки якоря і зміна струму в них. Зміна струму відбувається в той час, коли виток обмотки замкнутий щіткою накоротко.

PDF, txt, EPUB, fb2

Похожее:


 • Гдз 4 клас літературне читання царевська

 • Верхратський с.а. історія медицини.

 • Гдз української мови 6 клас глазова 2014

 • А.г. мерзляк математика 6 клас

 • Зно 2014 пробне тестування українська мова та література
 • Особливості застосування безколекторного двигуна постійного струму в механізмах підйому пасажирських ліфтів

  Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
  http://dspace.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія opu.ua/jspui/handle/123456789/2456

  Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

  Название:Особливості застосування безколекторного двигуна постійного струму в механізмах підйому пасажирських ліфтів
  Другие названия:Features of brushless dc motors in passenger lift lifting mechanism
  Особенности применения бесколлекторного двигателя постоянного тока в механизмах подъема пассажирских лифтов
  Авторы:Бойко, А. О.
  Акчебаш, Н. В.
  Boyko, A. О.
  Akchebash, N. V.
  Бойко, А. А.
  Акчебаш, Н. В.
  Ключевые слова:пасажирський ліфт
  безредукторна лебідка
  керований електропривод
  безколекторний двигун постійного струму з дисковим ротором
  12 секцій обмоток
  двополярна широтно-імпульсна модуляція
  математичне моделювання
  експеримент на діючий установці
  passenger elevator
  gearless machine
  operated electric
  bezkollektorny DC motor with disc rotor windings 12 sections
  the bipolar pulse-width modulation
  mathematical modeling
  experiment on the operating facility
  пассажирский лифт
  безредукторная лебедка
  управляемый электропривод
  бесколлекторный двигатель постоянного тока с дисковым ротором
  12 секций обмоток
  двухполярная широтно-импульсная модуляция
  математическое моделирование
  эксперимент на действующей установке
  Дата публикации:Сен-2013
  Издательство:Odessa National Polytechnic University
  Библиографическое описание:Бойко, А.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія О. Особливості застосування безколекторного двигуна постійного струму в механізмах підйому пасажирських ліфтів / А. О. Бойко, Н. В. Акчебаш // Електротехн. та комп’ютерні системи. — 2013. — № 11 (87). — С. 22-28.
  Краткий осмотр (реферат):Запропоновано використання інноваційного безколекторного двигуна постійного струму з дис-
  ковим ротором у ліфтових безредукторних підйомних механізмах. Отримана математична модель дає змогу
  проводити дослідження динамічних режимів роботи ліфтового електроприводу (ЕП). Наведено функціональну
  схему безколекторного ЕП постійного струму. Наведені осцилограми швидкості та струму, отримані мате-
  матичним моделюванням та експериментально.
  The use of innovative brushless DC motor with a disk rotor in the gearless elevator mechanisms is proposed.
  The resulting mathematical model allows the study of dynamic modes of operation of the electric elevator (EP).
  Functional diagram of the EP brushless DC is shown.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Given the speed and current waveforms which were obtained
  using the mathematical model and by experiment
  Предложено использование инновационного бесколлекторного двигателя постоянного тока
  с дисковым ротором в лифтовых безредукторных подъемных механизмах. Полученная математическая мо-
  дель позволяет проводить исследования динамических режимов работы лифтового электропривода (ЕП).
  Приведена функциональная схема бесколлекторного ЕП постоянного тока. Приведены осциллограммы скоро-
  сти и тока, полученные математическим моделированием и экспериментально.
  URI (Унифицированный идентификатор ресурса):http://etks.opu.ua/?fetch=articles&with=info&id=3
  http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2456
  ISSN:2221-3805
  2221-3937
  Располагается в коллекциях:Статті каф. ЕМСКУ
  Електротехнічні та комп’ютерні системи №11(87), 2013

  Пристрій і принцип роботи електродвигуна постійного струму

  Зміст:

  • Як працює колекторний двигун
  • По мірі руху щіток по барабану виникає іскра
  • Для гасіння іскри часто застосовуються варистори
  • Знімні щічки на корпусі
  • Іскріння обертів, зрив
  • Як працює електродвигун постійного струму

  Слід знати, що не всякий електричний двигун можна однозначно назвати працюють від постійного струму. Ми зараз говоримо про колекторному типі. Саме на ньому і базуються пристрій і принцип роботи електродвигуна постійного струму. Суть в тому, що статор складається з набору обмоток, кожна з яких працює тільки на обмеженій частині дуги ходу валу. А інакше і реалізувати саму концепцію було б складно. Якщо не сказати по-іншому – неможливо.

  Як працює колекторний двигун

  Колекторний якраз той тип двигунів, який використовується повсюдно в побуті. Приблизно 90% домашніх застосувань припадає саме на цей сегмент. Це двигуни пральних машин, пилососів, електричного інструменту.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Винятком, мабуть, є лише холодильники, вентилятори, ветродувки і деякі витяжки. Це викликано вимогами безшумності. Кожен, хто чув, як їздить маленька машинка від батарейки, розуміє, про що йдеться. У нічний час дуже добре чути кожен шерех, і колекторний двигун навів би такої. Спробуйте включити на одну-дві секунди болгарку в шість годин ранку – відразу зрозумієте, про що мова.

  Відповідно до законодавства в темний час доби рівень звукового тиску не повинен перевищувати 30 дБ. В іншому випадку техніка завадить спокійному сну. Шум викликаний тертям щіток про колектор, крім того ротор двигуна порівняно важкий, і найменша неспіввісність віддається в підшипниках. Люфт є завжди, і чим масивніше рухома частина, тим акустичний ефект помітніший. У колекторних двигунів багато недоліків, проте вони можуть працювати від постійного струму. А щоб зменшити габарити, знижують число котушок. Для однозначного завдання напряму обертання необхідно мінімум три полюси, причому ніколи вони не працюють всі відразу.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія (Див. також: Пристрій і принцип роботи електродвигуна змінного струму)

  Двигун постійного струму

  У колекторного двигуна з побутової техніки зазвичай велика кількість полюсів на роторі. Нижче є спрощений малюнок для постійного струму. Ось колекторний двигун працює в схожому режимі, але магнітів на статорі більше, і всі вони електричні. Крім того, харчування ведеться змінною напругою 220 В. А ми підійшли до самої головної таємниці! Немає різниці, живити колекторний двигун змінним або постійним струмом. Це з точки зору обивателя. Але зате існують деякі особливості:

 • При живленні постійним струмом ККД підвищується. Тому загальна подводимая потужність повинна бути пропорційно зменшена зважаючи більшої ефективності її використання. Для цих цілей зазвичай обмотка статора має не два, а три висновки. І при живленні постійним струмом використовується тільки частина витків. Тоді як змінний тече через усю котушку статора.
 • При постійних полях зникає ефект перемагнічування.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Це різко знижує нагрів електротехнічної сталі магнітопроводів двигуна постійного струму. Що відбивається більш низькими вимогами до виготовлення несучої основи ротора і статора. Зокрема, можна не розділяти магнітопроводи на пластини з ізоляцією лаком. Як би там не було, більшість колекторних двигунів постійного струму одночасно годяться і для роботи з перемінним. Тому всі магнітопроводи виконані саме із пластин електротехнічної сталі, і ніяк не інакше.
 • Непрямим плюсом є трохи більш висока стабільність обертів. Для регулювання швидкості обертання на постійному струмі використовується зміна амплітуди напруги, а на змінному за допомогою тиристорного ключа відсікається частина синусоїди по лінії живлення. Саме останній варіант і використовується в пральних машинах.
 • Реверс здійснюється на змінному струмі перекомутацією обмоток. Наприклад, зміною їх напрямки включення один щодо одного. Такі процедури в тій же пральній машині виконують спеціальні реле. В двигунах постійного струму часто полюс статора замінений залізним (неодимовим) магнітом.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Тому досить змінити полярність живлення для отримання реверсу. Цю операцію також можна виконувати за допомогою реле або контактора. Якщо все обмотки харчуються енергією електрики, то для зміни напрямку обертання вала застосовується перекоммутация.
 • У колекторному двигуні побутової техніки статор з’єднується, як правило, послідовно з ротором. Для передачі енергії на вал використовується струмознімач у вигляді барабана, розділеного на секції. Електродами служать графітові щітки з притискними пружинами. На корпусі висновки статора і ротора розмежовані для забезпечення можливості реалізації функції реверсу. Крім того серед контактів можуть бути допоміжні: три висновки датчика Холла (або два для тахометра), закінчення термозапобіжника та ін.

  По мірі обертання вала щітки поступово переключаються на наступну секцію, і полюс ротора зсувається. Статор при цьому залишається на колишньому місці. Зверніть увагу, що полярність змінюється з подвоєною частотою мережі (50 Гц), але характер взаємодії залишається колишнім.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Однакові полюси відштовхуються, а різнорідні притягуються. За рахунок особливого розподілу обмотки і комутації з колектором забезпечується потрібний напрямок обертання. В цьому і проявляється незалежність такого двигуна від типу живлячої напруги (постійного або змінного). Деякі особливості колекторного обладнання, властиві тільки даному типу пристроїв читайте нижче.

  По мірі руху щіток по барабану виникає іскра

  Цей паразитний ефект часто застосовується на користь, а недоліки у вигляді перешкод служать для оцінки швидкості обертання вала. При збільшенні навантаження на вал обороти знижуються. За рахунок цього знижується величина паразитної противо-ЕРС, що призводить до зменшення рівня іскріння. Спеціальна схема відстежує цей фактор і в разі необхідності трохи збільшує напругу живлення. За рахунок цього швидкість обертів відновлюється. Подібні схеми можна знайти, наприклад, у кухонних комбайнах, тоді як в пральних машинах для контролю обертання застосовуються спеціальні датчики (тахометр).Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

  Принцип роботи

  Для гасіння іскри часто застосовуються варистори

  Як тільки величина ЕРС зростає до неприпустимого розміру, опір захисту в десятки тисяч разів зменшується, і зайвий струм закорочується на корпус. Зазвичай варистори використовуються в парі. Вони об’єднуються обидві щітки прямо через корпус колекторного двигуна. Ось чому пилососи часто не мають клеми заземлення на вилці, але при цьому успішно забезпечуються варисторной захистом. Іскра замикається через сталевий корпус, а зважаючи на його великих розмірів і маси розігріву не відбувається. Як би те ні було, смертельно небезпечно братися однією рукою за колекторний двигун з такими шедеврами, а інший за заземлені металеві конструкції (пожежні сходи; водопровідні, каналізаційні та газові труби; шини громовідводів; обплетення антенних кабелів тощо).

  Знімні щічки на корпусі

  Корпус електроінструменту зазвичай має знімні щічки, через які щітки змінюються протягом лічених хвилин. Це вберігає нас від необхідності розбирати прилад для технічного обслуговування.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Ознакою зносу щіток є сильне іскріння. Мається на увазі випадок, коли устаткування вже зносилося. Тому що нові щітки при притирании теж сильно іскрять. Часто у разі зносу може спостерігатися падіння потужності. У цьому випадку дриль не обертає свердло, або зупиняється барабан пральної машини при номінальній масі завантаженої білизни. Не завжди вдається дістати оригінальні щітки, і потрібно знати, що ці комплектуючі можуть бути підточені до необхідних розмірів будь шліфувальним інструментом. (Див. також: Пристрій і принцип роботи генератора змінного струму)

  Обертів електродвигуна

  Іскріння обертів, зрив

  Іскріння і навіть зрив обертів можуть спостерігатися при забрудненні барабана. У цьому випадку ротор виймається, проводиться чистка будь-яким підходящим засобом (наприклад, спиртом).

  Ми вже сказали, що пристрій електродвигуна постійного струму не відрізняється принципово від моделей для роботи за змінним напругою. Тому все вищесказане повною мірою відноситься до будь-якого типу обладнання.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

  Як працює електродвигун постійного струму

  Під струмознімачем у найпростішого двигуна всього дві секції. Це те, у що виродилося барабан колектора. Кожна контактна ламель (платівка на валу) займає пів обороту. Одна щітка має позитивний потенціал, а друга негативний, відповідно до цього змінюється напрям магнітного поля полюсів. Активними в кожен момент часу є лише два з них (описаної вище конструкції). Що стосується статора, то він може бути як у вигляді постійного електричного, так і звичайного металевого магніту. Останнє застосовується, наприклад, у тих же дитячих машинках.

  А тепер про те, як працює електродвигун постійного струму. Припустимо, що в початковий момент часу обмотки розташовані так, як показано на рисунку. У нашому прикладі полюсів вже не два, як ми обговорювали вище, а три. Саме таке мінімальне число для стабільного запуску електричного двигуна постійного струму в потрібному напрямку. Обмотки з’єднані за схемою зірки, тобто у кожної пари є одна спільна точка.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Тому напруженість поля такого, що існує два полюси негативних і один позитивний. Постійний магніт так, як показано на рисунку.

  Спрощений малюнок для постійного струму

  Кожну третину обороту відбувається перерозподіл поля так, що полюси зсуваються відповідно до зміни напруги живлення на ламелях. В результаті на другий епюрі ми бачимо, що номери обмоток зрушили, а картина в просторі залишилася тією ж. Це і є запорука стабільності: один полюс притягається до постійного магніту, а другий відштовхується. Якщо потрібно отримати реверс, то змінюється полярність підключення батареї (акумулятори). У результаті виходить два позитивних полюса і один негативний. А вал буде рухатися проти годинникової стрілки.

  Ми вважаємо, що принцип дії електродвигуна постійного струму тепер гранично зрозумілий. Додамо до цього, що сьогодні широко поширені двигуни вентильного типу. Багато хто, напевно, задумалися про те, як зробити так, щоб поля чергувалися на статорі, а ротор представляв би собою постійний магніт.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Це як раз і є в першому наближенні двигун вентильного типу. У цьому випадку постійний струм подається на потрібні обмотки статора через комутовані ключі, наприклад, тиристори. В результаті створюється необхідний розподіл поля.

  Переваги такої схеми в зниженні кількості рухомих частин, які зазвичай і є причиною необхідності обслуговування або ремонту. Однак сам по собі тиристорний блок управління може бути досить складним. Хоча допускається організувати комутацію за допомогою тих же ламелей. Одночасно вся ця конструкція може служити грубим датчиком положення вала (плюс мінус відстань між контактними майданчиками по осі валу). Не варто думати, що вентильні двигуни це щось нове. Вони широко застосовуються, але в специфічних галузях. Там, де потрібно точно витримати частоту обертання. У побуті вентильні двигуни знайти досить складно. Якусь подібність можна побачити, приміром, у пральній машині. Мова зараз йде про помпи для зливу води (магнітний ротор, ось тільки струм в цьому випадку змінний).Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

  Технічні характеристики електродвигунів постійного струму краще, ніж при живленні змінним струмом. З цієї причини даний клас пристроїв широко застосовується. Але ще частіше електродвигуни постійного струму використовуються при живленні від батарей різного роду. Коли немає вибору. А переваги такої схеми живлення дозволяють акумуляторам довше протриматися.

  Слід зазначити, що обмотки статора і ротора можна включати як послідовно, так і паралельно. Останнє застосовується при навантаженому у вихідному стані валу. У цьому випадку спостерігається різке підвищення оборотів, що може призвести до негативних наслідків, якщо ротор занадто легко йде. Але ми вже згадували про подібних тонкощах в темі про конструювання двигунів своїми руками.

  Купити сервопосилювач (сервоперетворювач) постійного струму серії XDC-100.

  Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Привід головного руху, купити привід шпинделя

  Режими роботи сервоперетворювача

  Сервоперетворювач є одноквадрантним (не реверсивним) і має чотири режими роботи.
  Вибір режиму роботи здійснюється за допомогою DIP-перемикача, розташованого на платі сервоперетворювача. Налаштування ПІ-регуляторів у всіх режимах здійснюється за допомогою підстроювальних резисторів, розміщених на передній платі.

  Режим керування моментом.В даному режимі сервоперетворювач працює як регулятор струму якоря двигуна. Під час подачі струму і за аналогового завдання в діапазоні від 0 до 10 В струм якоря, а відповідно і момент на валу двигуна, буде змінюватись від нуля до максимуму.

  Режим керування швидкістю з застосуванням тахогенератора. В даному режимі сервоперетворювач працює як регулятор швидкості обертання вала двигуна зі зворотним зв’язком по швидкості.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Чутливість входу зворотного зв’язку від тахогенератора встановлюється грубо за допомогою перемички і плавно за допомогою підстроювального резистора.

  Режим керування швидкістю з компенсацією втрат в роторному колі (I*R) дозволяє будувати системи електроприводу без використання зовнішнього датчика зворотного зв’язку. Електропривід в даному режимі може застосовуватись у випадках, де не потрібна робота на повзучих швидкостях.

  Режим керування струмом збудження електродвигуна. Даний режим призначений для побудови двозонного електроприводу при роботі сумісно з сервоперетворювачем якірного кола (наприклад XDC 200-ї серії або будь-яким іншим). В даному режимі забезпечується стабілізація струму збудження електродвигуна при роботі в першій зоні та перехід в другу зону при досягненні напругою якоря номінального значення. Сервоперетворювач здійснює контроль наявності струму обмотки збудження.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія При обриві кола обмотки збудження сигнали готовності та роботи знімаються для відключення перетворювача якірного кола та уникнення «розносу» електродвигуна. Також у даному режимі сервоперетворювач видає дискретний сигнал n=0 при досягненні валом електродвигуна швидкості, близької до нуля.

  Пристрій електродвигуна постійного струму

  Електродвигун постійного струму — електромеханічний пристрій, що перетворює електричну енергію постійного струму в механічну енергію.

  Електродвигун постійного струму складається з нерухомої частини — станини і деталі, що обертається — якоря.

  Станина — порожнистий сталевий циліндр, на внутрішній поверхні якого укріплено парне число виступаючих головних полюсів електродвигуна постійного струму. Ці полюси зібрані з тонких ізольованих один від одного лаком листів електротехнічної сталі і закінчуються розширеною частиною — полюсними наконечниками для розподілу магнітної індукції в повітряному зазорі по закону, близькому до трапецеидальному.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

  Лінії, що проходять через середини полюсів і центр вала електродвигуна постійного струму, називають її поздовжніми магнітними осями.

  На полюсах розташовані одна або декілька обмоток збудження постійного струму. які з’єднані між собою так, щоб отримати чергуються полярність полюсів, що збуджують основне нерухоме магнітне поле машини.

  Обмотки збудження з великим числом витків тонкого дроту і значним опором мають висновки до затискачів з позначеннями Ш1 і Ш2, а обмотки збудження з малим числом витків товстого дроту і малим опором — висновки до затискачів з позначеннями С1 і С2.

  Між головними полюсами електродвигуна постійного струму розташовані додаткові полюси. які менше головних і виготовлені масивними зі сталі. Зазвичай число додаткових полюсів дорівнює числу головних і тільки в електродвигунах номінальною потужністю до 2 — 2,5 кВт число їх зменшено вдвічі. На цих полюсах розміщена обмотка додаткових полюсів з невеликим числом витків товстого дроту, малого опору з висновками до затискачів з позначеннями Д1 і Д2.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

  У електродвигунах постійного струму, призначених для важкого режиму роботи, полюсні наконечники мають пази, паралельні осі валу, де знаходиться компенсаційна обмотка з невеликим числом витків товстого дроту і малим опором з висновками до затискачів з позначеннями К1 і К2.

  Навчальна модель електродвигуна постійного струму

  Обмотки збудження, обмотка додаткових полюсів і компенсаційна обмотка виконані ізольованим мідним дротом. При проводах значного перетину обмотку додаткових полюсів виконують неізольованою мідної шиною, навитої спіраллю на вузьке ребро, з прокладкою ізоляції як між витками, так і між ними і самим полюсом.

  Потужність на збудження магнітного поля електродвигуна постійного струму в залежності від її розмірів складає від 0,5 до 5% її номінальної потужності.

  Між поверхнями полюсних наконечників і магнітопроводом якоря є повітряний зазор, радіальний розмір якого в залежності від номінальної потужності електродвигуна і його швидкохідні змінюється зазвичай від декількох часток міліметра до десяти міліметрів.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

  Пристрій електродвигуна постійного струму: 1 — станина, 2 — головний полюс, 3 — обмотка збудження, 4 — полюсний наконечник, 5 — додатковий полюс, 6 — обмотка додаткового полюса, 7 — провідники компенсаційної обмотки, 8 — повітряний зазор, 9 — муздрамтеатр якоря , 10 — провідники обмотки якоря, 11 — щітка, 12 — вал, 13 — колектор, 14 — лапа.

  Якір барабанного типу — зубчастий циліндр, укріплений на валу електродвигуна постійного струму, зібраний з пакетів, складених з тонких ізольованих один від одного лаком листів електротехнічної сталі з пазами на зовнішній поверхні. Між пакетами знаходяться радіальні вентиляційні канали, а пази якоря заповнені ізольованими мідними провідниками, які по торцях з’єднані між собою в секції, що входять в обмотку якоря.

  Секція — основний елемент обмотки якоря з одного або декількох послідовно з’єднаних витків, початок і кінець яких припаяні до двох колекторним пластин, в результаті чого кінець однієї секції і початок наступного приєднані до однієї і тієї ж колекторної пластині.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

  Одне і двохвитковий обмотки якоря електродвигунів постійного струму: а — петлевий, б — хвильової

  З’єднання секцій обмоток якоря електродвигунів постійного струму: а — петлевий, б — хвильової

  Колектор — порожній циліндр з дрібних пластин твердотянутой міді трапецеидального перетину, ізольованих міканітовимі прокладками і манжетами один від одного і від вала.

  З технологічних міркувань обмотку якоря виконують двошарової, маючи в своєму розпорядженні в кожному пазу його муздрамтеатру по дві сторони різних секцій: в верхньому шарі одного паза — одну сторону секції, показану суцільною лінією, а в нижньому шарі іншого паза, що знаходиться під протилежним головним полюсом, — іншу сторону цієї ж секції, змальоване пунктирною лінією. Пази, де знаходяться обидва боки однієї і тієї ж секції, зміщені відносно один одного на величину, близьку або рівну полюсного поділу # 964; — відстані по колу якоря між осями сусідніх головних полюсів.

  Незалежно від типу обмотки якоря — петлевий або хвильової — вона утворює замкнуту ланцюг, розділену групами нерухомих графітних, вугільно-графітних, мідно-графітних або бронзово-графітних щіток, що притискаються пружинами до колектора, на парне число однакових паралельних гілок по відношенню до затискачів обмотки якоря з позначеннями Я1 і Я2.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія При петлевий, або паралельної, обмотці число паралельних гілок дорівнює числу головних полюсів електродвигуна, а при хвильової, або послідовної, обмотці воно завжди дорівнює двом.

  Групи щіток, укріплених в щеткодержателях, встановлюють рівномірно по окружності колектора перед серединою головних полюсів з тим, щоб вони приєднувалися до тих секціях обмотки якоря, які в даний момент знаходяться на геометричних нейтралів якоря — нерухомих лініях, що проходять через центр вала машини по осях додаткових полюсів . Геометричні нейтрали розташовані по нормалям до магнітних лініях основного поля машини, а число їх дорівнює числу пар головних полюсів.

  При розташуванні щіток на колекторних пластинах, що відповідають секціям обмотки якоря, що знаходяться на геометричних нейтралів, і холостому ході електродвигуна, е. д. з, індуковані в рухомих провідниках в межах кожної паралельної гілки обмотки якоря, спрямовані згідно, а е. д. з. між щітками різної полярності досягає максимального значення.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія При зсуві щіток по колу колектора в будь-якому напрямку ця е. д. з. зменшується, оскільки в паралельно з’єднаних гілках обмотки якоря з’являються провідники зі зустрічно спрямованими е. д. з.

  Щіткотримачі укріплені на пальцях поворотною щеточной траверси, від якої вони електрично ізольовані. За допомогою траверси можна переміщати щітки в невеликих межах по колу колектора щодо полюсів при налаштуванні роботи щіткового апарату. Сукупність колектора і щіток створює ковзний контакт з обертається обмоткою якоря.

  Число груп щіток з чергується полярністю звичайно дорівнює числу головних полюсів електродвигуна постійного струму. Для освіти висновків обмотки якоря Я1 і Я2 щітки однакових полярностей, що знаходяться перед серединою відповідних однойменних головних полюсів, з’єднують між собою і від них виводять провідники великого перерізу або шини до затискачів з позначеннями Я1 і Я2, які використовують для приєднання до інших обмоток машини або до зовнішньому ланцюзі.

  На валу електродвигуна постійного струму з боку, протилежного колектору, укріплений вентилятор відцентрового типу, який забезпечує краще охолодження машини.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Вал лежить в підшипниках, розташованих в підшипникових щитах електродвигуна.

  Електричні двигуни в автомобілях. Сучасні електромобілі

  Про сучасні електричні двигуни

  В більшості екологічних автомобілів, таких як електромобілі, гібриди і автомобілі на паливних елементах, головною руховою силою є електричні двигуни. В основі роботи сучасного електричного двигуна лежить принцип електромагнітної індукції — явище, пов’язане з виникненням електрорушійної сили в замкнутому контурі при зміні магнітного потоку.

  Наявність тісного зв’язку між магнітними і електричними явищами відкрила перед вченими нові можливості. Історія електричного транспорту і всіх електродвигунів починається з закону електромагнітної індукції, відкритого М. Фарадеєм в 1831 році, і правила Е. Ленца, згідно якого індукційний струм завжди направлений таким чином, щоб протидіяти причині, яка його викликає. Саме праці цих двох вчених лягли в основу першого електричного двигуна Бориса Якобі.

  Хоча сучасні електричні двигуни і засновані на тому ж законі, що і електромеханічний перетворювач Якобі, суттєві відмінності в них наявні.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія З часом електродвигуни стали більш потужними, компактними та суттєво збільшили свій ККД. Коефіцієнт корисної дії сучасного електричного двигуна досягає 85-95%. Для порівняння, максимальний КПД бензинового чи дизельного двигуна (та і двигунів внутрішнього згорання в цілому) без допоміжних систем ледь досягає 45%.

  Види сучасних електричних двигунів

  Електричні двигуни поділяються за родом напруги, яка їх живить:

  • Двигун змінного струму;
  • Двигун постійного струму.

  По числу фаз мережі, яка їх живить:

  • Однофазний електричний двигун. З однією робочою обмоткою, підключається до однофазної мережі змінного струму;
  • Двофазний електричний двигун. Має дві обмотки, зрушені в просторі на 90 градусів;
  • Трифазний електричний двигун. Підключається до трифазної мережі змінного струму, має 3 обмотки, магнітні поля яких розташовані через 120 градусів.

  По конструктивному виконанню:

  • Колекторний. Перемикачем струму в обмотках і датчиком положення ротора є той же самий пристрій — електротехнічний комутатор.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Працює переважно на постійному струмі, проте сучасні електродвигуни, так звані універсальні колекторні двигуни, можуть одночасно працювати на постійному і змінному струмі;
  • Безколекторний. Вентильні двигуни постійного струму виконані у вигляді замкнутої системи з датчиком положення ротора, інвертором і перетворювачем координат.

  За принципом роботи:

  • Синхронний електричний двигун. Електромеханічна машина, в якій ротор обертається синхронно з магнітним полем змінного струму;
  • Асинхронний електричний двигун. Частота обертання ротора асинхронного двигуна змінного струму не співпадає з частотою обертання магнітного поля, яке створюється струмом обмотки статора.

  За способом збудження :

  • зі збудженням від постійних магнітів;
  • з паралельним збудженням;
  • з послідовним збудженням;
  • з послідовно-паралельним.

  Електричний двигун для електромобіля

  В сучасних електромобілях може використовуватися як електродвигун постійного, так і змінного струму.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Його основним завданням ж передача обертового моменту на рушій електромобіля. Основними відмінностями сучасного електричного двигуна для автомобіля від традиційного електромеханічної машини є велика потужність і компактні розміри, викликані обмеженістю доступного простору. Характеризуються сучасні електричні двигуни потужністю, максимальним обертовим моментом, напругою, струмом, а також частотою обертання.

  Переваги і недоліки електричного двигуна

  Переваг перед двигунами внутрішнього згорання у електродвигуна багато:

  • Мала вага і досить компактні розміри;
  • Довговічність, проста експлуатація;
  • Екологічність;
  • Максимальний обертовий момент доступний вже з 0 об/хв;
  • Високий ККД;
  • Немає необхідності в коробках передач;
  • Можливість рекуперації.

  Суттєвих недоліків у самого електричного двигуна немає.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Однак, поки що, в електромобілях є складності із живлення електродвигуна. Через недосконалість джерел струму електричні двигуни досі не набули масовості в автомобільному будівництві. Однак розробки вчених у сфері акумулювання енергії обіцяють вже найближчим часом виправити ситуацію.

  Сучасні автомобілі з електричними двигунами

  За останні кілька років на ринок вийшло не так багато електромобілів, однак використання в них сучасних електричних двигунів і акумуляторних батарей дозволило їм повноцінно конкурувати з автомобілями, в яких силовою установкою є двигун внутрішнього згорання. Наведемо для прикладу два повністю електричних автомобіля: BMW i3 та Tesla Model S.

  BMW i3

  BMW i3 — компактний міський електричний автомобіль. В рух приводиться розташованим в задній частині електричним двигуном, який важить всього 50 кілограм, має потужність 170 кінських сил, а обертовий момент становить 250 Нм. Цей двигун забезпечує електромобілю розгін з 0 до 100 км/год за 7.2 секунди та максимальну швидкість в 150 км/год.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія За живлення електродвигуна й інших систем автомобіля відповідає літій-іонний акумулятор ємністю 22 кВт*год. На одному заряді цього акумулятора BMW i3 може проїхати від 130 до 150 кілометрів, чого середньостатистичному міському жителю вистачить на три дні використання авто.

  Tesla Model S

  Tesla Model S — один з найпопулярніших електромобілів, з найкращими технічними показниками в своєму класі. Силова установка — електричний двигун змінного струму індукційного типу. Найпотужніша версія розвиває потужність в 416 сил і 440 Нм обертового моменту. Акумуляторна батарея ємністю 85 кВт·год забезпечує дальність ходу на одній зарядці в 426 кілометрів. Розгін з 0 до 100 км/год — 4.7 секунди. Model S є найбезпечнішим та найефективнішим авто у світі (якщо перевести витрати електроенергії у порівнянні на бензин, виходить близько 3 літрів на 100 кілометрів).

  Страница не найдена | MIT

  Перейти к содержанию ↓

  • Образование
  • Исследовать
  • Инновации
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT
  • Подробнее ↓

   • Прием + помощь
   • Студенческая жизнь
   • Новости
   • Выпускников
   • О MIT

  Меню ↓

  Поиск

  Меню

  Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
  Попробуйте поискать что-нибудь еще!

  Что вы ищете?

  Увидеть больше результатов

  Предложения или отзывы?

  Патент США на моторный инструмент Патент на ударник (Патент № 10,803,841, выдан 13 октября 2020 г.

  Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія )

  ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

  В этом приложении заявлены права на использование U.S. Предварительная заявка № 62/688 092, поданная 21 июня 2018 г. Полное описание вышеуказанной заявки включено в настоящий документ посредством ссылки.

  FIELD

  Настоящее изобретение относится к струнным инструментам и, более конкретно, к устройству, используемому для игры на струнных инструментах.

  ИСТОРИЯ

  Начальная фаза изучения струнного инструмента может быть сложной из-за одновременного изучения различных концепций. В частности, начинающие музыканты могут испытывать трудности с гитарой из-за необходимости сосредоточиться на игре на гитаре и игре на ладони одновременно.Такое разделение внимания приводит к более длительному процессу обучения.

  Кроме того, инвалидам или пожилым музыкантам может быть сложно одновременно бренчать и нервничать из-за физического дискомфорта или недостаточной умственной подвижности.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія К сожалению, это может привести к тому, что инвалиды или пожилые музыканты не будут участвовать в музыкальной индустрии.

  Автоматизация игры на струнных инструментах известна, например, как описано в патенте США No. № 5212330 Куперу. Однако устройство Купера большое и громоздкое, сложное в использовании, дорогое и может быть громоздким из-за ограничения диапазона движений музыканта.

  Существует постоянная потребность в портативном, удобном и недорогом устройстве и методе для автоматизации игры на струнных инструментах. Желательно, чтобы устройство позволяло музыканту иметь полный диапазон движений во время игры.

  СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

  В соответствии с мгновенным раскрытием, было неожиданно обнаружено портативное, удобное и недорогое устройство и способ для автоматизации игры на струнных инструментах, которые позволяют музыканту иметь полный диапазон движений во время игры.

  В одном варианте осуществления ручное устройство для игры на ударных включает в себя полый корпус, источник энергии, двигатель, регулятор и ударник.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Источник питания расположен в полом корпусе. Двигатель электрически связан с источником питания. Регулятор электрически связан как с двигателем, так и с источником питания. Регулятор настроен на выборочную регулировку скорости вращения двигателя. Барабан с возможностью вращения расположен на диске. Барабанщик сконфигурирован так, чтобы подносить его к струнам струнного инструмента при вращении двигателя для игры по струнам.

  В другом варианте осуществления способ игры на струнном инструменте включает в себя первый этап предоставления вышеупомянутого ручного устройства для игры на струнах. Затем предоставил струнный инструмент. Затем к струнам струнного инструмента предъявляют ручное устройство для игры на барабане. Затем на струнном инструменте автоматически бьют ручным устройством для игры на струнах. Затем струнный инструмент ласкается, в то время как музыкант может сосредоточиться исключительно на ладу за счет автоматизации игры.

  В другом варианте осуществления ручное устройство для игры на барабанах включает в себя полый корпус, аккумуляторную батарею, двигатель постоянного тока (DC), регулятор, диск, барабанщик, порт, плектр и выключатель питания.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія . Аккумуляторная батарея расположена в полом корпусе. Двигатель постоянного тока электрически связан с аккумуляторной батареей. Двигатель постоянного тока имеет вал. Регулятор имеет поворотный ручной регулятор. Регулятор имеет электрическую связь как с двигателем постоянного тока, так и с аккумуляторной батареей.Регулятор настроен на выборочную регулировку скорости вращения двигателя постоянного тока. Поворотный ручной регулятор расположен на внешней поверхности полого корпуса. Поворотный ручной регулятор имеет текстуру и облегчает использование ручного регулятора музыкантом. Положение ручного регулятора позволяет большим или указательным пальцам музыканта выборочно регулировать скорость вращения двигателя постоянного тока, в то время как музыкант держит полое тело. Диск прикреплен к валу двигателя постоянного тока.Диск настроен на вращение с помощью двигателя постоянного тока. Диск включает отверстие и застежку. Отверстие выполнено на диске по периметру диска. Крепежный элемент расположен на диске и съемно крепит диск к валу двигателя постоянного тока.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Барабан с возможностью вращения расположен на диске. Отверстие диска съемно принимает ударник. Барабанщик сконфигурирован так, чтобы подноситься к струнам струнного инструмента при вращении диска для игры на струнах. Порт расположен через полый корпус и электрически связан с аккумуляторной батареей.На полом корпусе расположен плектр. Плектр позволяет перебирать отдельные струны струнного инструмента. Выключатель питания электрически связан как с аккумулятором, так и с двигателем постоянного тока. Выключатель питания настроен на выборочное включение и выключение двигателя постоянного тока.

  В примерном варианте осуществления ручное устройство для игры на ударных включает полый корпус, цилиндрический корпус, который включает в себя двигатель постоянного тока, потенциометр, источник питания, вращающийся шпиндель и провод, прикрепленный к вращающемуся шпинделю.Источник питания питает двигатель постоянного тока, который вращает вращающийся шпиндель. Это вращение приводит к тому, что проволока подается на гитарные струны таким образом, чтобы бренчать на гитаре без поперечных движений руки и нижней части руки, связанных с обычным бренчанием.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Потенциометр действует как переменный резистор и регулирует напряжение источника питания. Музыкант может настроить потенциометр, заставляя двигатель постоянного тока работать быстрее или медленнее, напрямую влияя на скорость бренчания.

  Кроме того, ручная моторизованная гитара может включать обычный гитарный медиатор, прикрепленный к цилиндрическому корпусу.

  Автоматизация игры на струнах позволяет новичку сосредоточиться на игре на ладу без необходимости одновременно играть на струнах. Кроме того, это может позволить гитаристу-инвалиду легче играть на гитаре.

  Неограничивающий пример потенциометра имеет размеры 1,2 дюйма на 0,6 дюйма на 0,3 дюйма. Потенциометр действует как переменный резистор для источника питания.Гитарист может регулировать потенциометр, заставляя двигатель постоянного тока работать быстрее или медленнее, что напрямую влияет на скорость бренчания.

  Неограничивающий пример двигателя постоянного тока имеет размеры 24 мм на 12 мм.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

  Дальнейшие области применения станут очевидными из приведенного здесь описания. Следует понимать, что описание и конкретные примеры предназначены только для целей иллюстрации и не предназначены для ограничения объема настоящего раскрытия.

  ЧЕРТЕЖИ

  Вышеупомянутое, а также другие преимущества настоящего раскрытия станут очевидными для специалистов в данной области техники из следующего подробного описания, особенно при рассмотрении в свете чертежей, описанных в данном документе.

  РИС. 1 представляет собой схематический вид ручного устройства для игры на барабане согласно одному варианту осуществления настоящего раскрытия;

  РИС. 2 представляет собой вид сбоку ручного устройства для игры в бренды, показанного на фиг. 1, согласно конкретному варианту осуществления настоящего раскрытия;

  РИС.3 — вид в перспективе с разнесением деталей ручного устройства для игры на барабанах, показанного на фиг. 2;

  РИС.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія 4 представляет собой вид в перспективе ручного устройства для игры на барабанах, показанного на фиг. 2 и 3, причем устройство дополнительно показано в действии и автоматически играет на струнном инструменте, как показано на фиг. 1, в употреблении; и

  ФИГ. 5 — блок-схема, иллюстрирующая способ игры на струнном инструменте с использованием ручного устройства для игры на струнах, показанного на фиг. 1-4.

  ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

  Следующее подробное описание и прилагаемые чертежи описывают и иллюстрируют различные варианты осуществления изобретения.Описание и чертежи служат для того, чтобы дать возможность специалисту в данной области техники создать и использовать изобретение, и не предназначены для ограничения объема изобретения каким-либо образом. Что касается раскрытых способов, порядок представленных этапов носит иллюстративный характер и, таким образом, не является необходимым или критическим, если не указано иное.

  Как показано на фиг.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія 1-4, ручное устройство 100 для игры на барабанах включает в себя полый корпус 102, источник 104 энергии, двигатель 106, регулятор 108 и ударник 110. Полый корпус 102 имеет размер и форму, которые позволяют использовать полое тело 102. держать в одной руке.В частности, в пределах 10 дюймов со всех сторон, более конкретно в пределах 7 дюймов и наиболее предпочтительно в пределах 4 дюймов. Преимущественно это позволяет музыканту нуждаться только в одной руке для использования ручного устройства 100 для игры на барабане, в то же время позволяя другой свободной руке музыканта ласкать струнный инструмент 101 (показанный на фиг. 4). Следует понимать, что квалифицированный специалист может выбрать другие размеры полого тела 102, которые позволяют использовать его одной рукой в ​​рамках этого раскрытия.

  Форма полого тела 102 также может быть эргономичной. Например, форма спроектирована так, чтобы быть эргономичной для обеспечения комфортных игровых сессий. В частности, полое тело 102 может иметь по существу цилиндрическую или яйцевидную форму.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія Следует принимать во внимание, что специалист в данной области техники может выбрать различные эргономические формы для полого тела 102 в рамках этого раскрытия.

  Источник 104 питания электрически связан с двигателем 106 и регулятором 108.В некоторых примерах, как показано на фиг. 3, источник 104 питания расположен внутри полого корпуса 102. Источник 104 питания имеет электрическую емкость, достаточную для подачи питания на двигатель 106 в течение достаточного количества времени, чтобы обеспечить возможность многократных игровых сессий.

  В некоторых вариантах осуществления источник 104 питания представляет собой аккумулятор. Желательно, чтобы батарея позволяла музыканту не ограничиваться кабелем питания и, кроме того, позволяла музыканту извлекать выгоду из портативного характера устройства 100.В некоторых случаях аккумулятор можно перезаряжать. Перезаряжаемый аккумулятор позволяет музыканту подзаряжать устройство вместо того, чтобы покупать запасные батареи.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія В других случаях аккумулятор может быть съемным из полого корпуса 102, что позволяет заменять его по мере необходимости.

  В конкретном варианте осуществления источник 104 питания представляет собой аккумулятор на 5,6 В. Следует принимать во внимание, что, хотя этот источник 104 питания показал свою полезность, другие подходящие источники 104 питания также могут быть выбраны специалистом в данной области в рамках этого раскрытия.

  Как показано на фиг. 1 и 3, двигатель 106 электрически связан как с источником 104 питания, так и с регулятором 108. Например, двигатель 106 может быть расположен внутри полого корпуса 102. Кроме того, двигатель 106 сконфигурирован так, чтобы обеспечивать достаточное количество оборотов на минута (об / мин), чтобы адекватно имитировать максимальную скорость игры музыкантом. Следует иметь в виду, что максимальная скорость бренчания варьируется и зависит от конкретного музыкального приложения.

  В некоторых вариантах осуществления двигатель 106 представляет собой двигатель постоянного тока (DC).Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія В качестве неограничивающего примера электродвигатель 106 может быть электродвигателем на 3 В, способным развивать 3500 об / мин. Следует понимать, что, хотя было показано, что 3-вольтовый электродвигатель может использоваться в качестве электродвигателя 106, другие подходящие типы электродвигателей также могут быть выбраны квалифицированным специалистом по желанию.

  Продолжая ссылаться на фиг. 1 и 3, регулятор 108 электрически связан как с двигателем 106, так и с источником 104 питания. Кроме того, регулятор 108 сконфигурирован для выборочной регулировки скорости вращения двигателя 106, которая, в свою очередь, напрямую коррелирует со скоростью игры.Таким образом, регулятор 108 позволяет музыканту регулировать скорость бренчания в соответствии с потребностями музыканта.

  В некоторых вариантах реализации регулятор 108 представляет собой резистор с регулируемой точкой отвода, который скользит по резистивному элементу. В других вариантах осуществления регулируемая точка отвода регулируется поворотом стойки.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія В конкретных вариантах осуществления регулятор 108 представляет собой потенциометр. Следует понимать, что специалист в данной области техники может использовать другие способы для регулировки скорости вращения двигателя 106 в рамках этого раскрытия.

  Как показано на фиг. 1-4, регулятор 108 соединен по меньшей мере с одним ручным регулятором 111. Ручной регулятор 111 позволяет музыканту более легко управлять скоростью вращения двигателя 106. Неограничивающие примеры ручного регулятора 111 могут включать в себя тактильные датчики, кнопки , циферблаты, рычаги и ручки.

  Желательно, чтобы расположение ручного регулятора 111 позволяло музыканту регулировать скорость вращения двигателя 106, просто используя большой или указательный палец музыканта той же руки, которая держит ручное устройство 100 для игры, например, как показано на фиг.4. Более того, в некоторых случаях ручной регулятор 111 имеет такую ​​текстуру, которая обеспечивает большее сцепление большого или указательного пальца музыканта.Модель електродвигуна постійного струму: Неприпустима назва — Вікіпедія

  Следует принимать во внимание, что квалифицированный специалист может применить различные типы текстур или захватов к регулятору 108, чтобы обеспечить лучшее сцепление в рамках этого раскрытия. Более того, квалифицированный специалист может также выбрать различные типы ручного регулятора 111, чтобы позволить музыканту более легко управлять скоростью вращения двигателя 106 в рамках этого раскрытия.

  В конкретном варианте регулятор 108 представляет собой потенциометр со стойкой, соединенной с ручкой. Потенциометр функционирует как переменный резистор для регулировки скорости вращения двигателя 106 путем изменения напряжения от источника 104 питания. В качестве неограничивающего примера потенциометр представляет собой потенциометр на 5000 Ом. Следует принимать во внимание, что, хотя этот потенциометр показал свою полезность, другие подходящие потенциометры с различными диапазонами сопротивления также могут быть выбраны специалистом в данной области по желанию.

  Как показано на фиг. 2-4, ударник 100 выполнен с возможностью подноситься к струнам струнного инструмента 101 при вращении двигателя 106 для перебора струн. Например, играющий на струнном инструменте 110 с возможностью вращения расположен на двигателе 106. Преимущественно играющий на струнном инструменте 110 автоматизирует игру на струнном инструменте 101, позволяя музыканту сосредоточиться исключительно на фреттинге. Считается, что это повышенное внимание позволяет музыканту научиться волноваться быстрее, чем когда требуется одновременно бренчать и ласкать.

  Следует принять во внимание, что ударник 110 тонкий, достаточно жесткий и имеет длину, достаточную для контакта и удара по струнам струнного инструмента 101. В конкретных неограничивающих примерах ударник 110 может включать в себя один из шнура и проволоки. . Шнур или проволока могут быть дополнительно заключены в пластик или бумагу, чтобы свести к минимуму возможность повреждения струн струнного инструмента 101. В конкретном варианте осуществления ударник 110 представляет собой проволоку 30-го калибра. Следует принимать во внимание, что, хотя проволока 30-го калибра оказалась особенно полезной, другие подходящие ударники 110 также могут быть выбраны специалистом в данной области по желанию.

  Альтернативные варианты ручного устройства 100 для игры на барабанах могут дополнительно включать в себя одну или комбинацию следующих признаков или конструкции: диск 112; плектр 114; дисплей 116; динамик 118; порт 120; по меньшей мере, один переключатель 122; и блок 124 обратной связи по усилию. Другие подходящие особенности или конструкция устройства 100 также могут использоваться в рамках объема раскрытия.

  Со ссылкой на фиг. 2-4, диск 112 выполнен с возможностью вращения ударника 110, например, за счет собственного вращения двигателя 106.Предпочтительно, диск 112 позволяет барабанщику 110 иметь диапазон увеличения и предотвращает зацепление ударника 110 вокруг вала 107 двигателя 106. В частности, диск 112 может быть расположен с возможностью вращения на валу 107 двигателя 106. Следует понимать, что квалифицированный специалист может выбрать различные размеры и материалы для диска 112 в рамках этого раскрытия.

  В некоторых примерах, как показано на фиг. 3 и 4, диск 112 имеет по меньшей мере одно отверстие 126. По меньшей мере одно отверстие 126 сформировано в диске 112 рядом с краем периметра диска и выполнено с возможностью приема ударника 110.Это позволяет легко привязать или прикрепить ударник 110 к диску 112 через отверстие 126 вместо того, чтобы перемещать ударник 110 через вал 107 двигателя 106. В таком случае привязка или прикрепление, например, с помощью механические или химические фиксаторы будут препятствовать нежелательному вращению ударника 110 в положение, примыкающее к диску 112, где ударник 110 не может быть поднесен к струнам струнного инструмента 101. Также следует понимать, что по крайней мере одно отверстие 126 может включать более одного отверстия 126, через которое проходит ударник 110, чтобы также препятствовать нежелательному вращению.При желании можно также использовать другие средства для предотвращения нежелательного поворота ударника 110 в положение, которое не позволяет подавать сигнал струнам.

  Кроме того, расположение отверстия 126 позволяет музыканту легко снимать и заменять существующие барабаны 110, когда они становятся непригодными для использования из-за износа. Кроме того, музыкант может удалять и заменять существующих ударников 110 другими барабанщиками 110 в зависимости от приложения или используемого струнного инструмента 101.Например, гитара со стальными струнами может потребовать более твердого и более гребневого ударника 110.

  Устройство 100 может дополнительно включать, по меньшей мере, одну застежку 127. Застежка 127 расположена рядом с диском 112 и сконфигурирована для съемной фиксации диска 112 к валу 107 двигателя 106. Крепежный элемент 127 расположен на диске 112 и выполнен с возможностью предотвращения смещения диска 112 с вала 107 двигателя 106. В конкретном варианте осуществления крепежный элемент 127 может быть гайкой, которая резьбовым соединением с валом 107, расположенным через центральное отверстие 113 диска 112.В качестве альтернативы, крепежная деталь 1127 может быть зажата или иным образом соединена вручную с валом 107, чтобы прикрепить диск 112 к валу 107. Следует принимать во внимание, что специалист в данной области техники может использовать различные типы конструкции или материалов для соединения диска. 112 к двигателю 106 по желанию.

  В конкретном варианте осуществления диск 112 имеет размеры 24 мм на 2 мм. Следует понимать, что, хотя было показано, что эти размеры являются полезными, другие подходящие размеры также могут быть выбраны специалистом в данной области в рамках объема раскрытия.

  Как показано на фиг. 2 и 3, плектр 114 может быть расположен сбоку от полого корпуса 102. Более конкретно, плектр 114 может быть расположен так, чтобы позволять выбирать отдельные струны струнного инструмента 101. Это удобно позволяет музыканту переключаться между автоматическое бренчание и ручное бренчание, не откладывая ручное устройство 100 для игры на барабанах.

  В некоторых вариантах осуществления плектр 114 изготовлен из нейлонового материала и имеет значение 0.73 мм в длину. Следует понимать, что, хотя плектр 114, имеющий эти материалы и размеры, оказался полезным, другие подходящие материалы и размеры для плектра 114 также могут быть выбраны квалифицированным специалистом по желанию.

  Со ссылкой на фиг. 1 и 4, дисплей 116 может быть сконфигурирован для отображения музыканту различных значений и выходных сигналов. Например, дисплей 116 может выводить текущую скорость вращения двигателя 106. Преимущественно это позволяет музыканту точно настраивать текущую скорость бренчания в соответствии с текущим приложением или струнным инструментом 101.В частности, дисплей 116 может быть расположен на полом корпусе 102 в положении, позволяющем музыканту видеть его, удерживая ручное устройство 100 для игры на удвоении. Например, дисплей 116 может быть расположен рядом с ручным регулятором 111, так что что дисплей 116 в противном случае виден между большим и указательным пальцами музыканта, когда он держит устройство 100.

  В конкретных вариантах осуществления дисплей 116 является дисплеем на светоизлучающих диодах (СИД). Следует принимать во внимание, что квалифицированный специалист может выбрать различные положения, размеры и типы дисплея 116 в рамках этого раскрытия.

  Теперь обратимся к фиг. 1, динамик 118 электрически связан с источником 104 питания. В некоторых примерах динамик 118 расположен внутри полого корпуса 102. Динамик 118 может быть сконфигурирован для обеспечения звуковых сигналов, таких как звук для обозначения того, что устройство имеет были активированы или деактивированы. Следует понимать, что другие звуковые сигналы могут использоваться в рамках этого раскрытия. Также следует принимать во внимание, что квалифицированный специалист может выбрать разные типы и размеры динамика 118 в пределах объема этого раскрытия.

  Как показано на фиг. 1 и 2, порт 120 электрически связан с источником 104 питания. Порт 120 сконфигурирован для приема электричества от кабеля для подзарядки источника 104 питания, в случаях, когда источник 104 питания представляет собой перезаряжаемую батарею. Как упоминалось ранее, это позволяет музыканту подзаряжать портативное устройство 100 для игры на барабане без необходимости покупать сменные батареи. В некоторых примерах порт 120 расположен через конец или сбоку полого тела 102.Неограничивающим примером порта 120 является порт универсальной последовательной шины (USB). Однако также могут использоваться другие подходящие типы порта 120 для подачи энергии к источнику 104 питания.

  В дополнительных вариантах осуществления порт 120 дополнительно сконфигурирован для передачи и приема данных. Неограничивающие примеры включают в себя передачу установленной скорости звука и информации, необходимой для облегчения соединения с программным приложением. Установленная скорость игры может быть одним заранее определенным значением или множеством значений, позволяющих воссоздать игру всей песни.

  Также следует принять во внимание, что квалифицированный специалист может включать в себя дополнительные типы данных и средства передачи данных в пределах объема этого раскрытия. Например, устройство 100 может дополнительно включать в себя беспроводной приемопередатчик (не показан), который позволяет осуществлять беспроводную передачу данных на другое устройство или компьютер, на котором выполняется подходящее программное приложение. Более того, квалифицированный специалист может адаптировать программное приложение к веб-приложению или мобильному приложению по желанию.

  Как показано на фиг. 1 и 2, по меньшей мере, один переключатель 122 может быть сконфигурирован для активации или деактивации ручного устройства 100 для игры на барабане. Например, по меньшей мере один переключатель 122 может быть переключателем питания. По меньшей мере, один переключатель 122 может быть расположен на полом корпусе 102 в месте, которое препятствует его непреднамеренной активации или деактивации, когда музыкант захватывает устройство 100 во время работы. Например, по меньшей мере, один переключатель 122 может быть расположен на конце полого корпуса 102, противоположном концу полого корпуса 102, где иначе расположен ударник 110.

  Неограничивающие примеры по меньшей мере одного переключателя 122 включают тактильные датчики и кнопки. Следует понимать, что специалист в данной области техники может выбрать разные размеры, типы и положения по меньшей мере одного переключателя 122 в рамках этого раскрытия.

  ,

  . Со ссылкой на фиг. 1, блок 124 обратной связи по силе может быть расположен внутри полого корпуса 102. Блок 124 обратной связи по силе может быть выполнен с возможностью предоставления тактильных сигналов, таких как вибрация, для обозначения того, что устройство 100 было активировано или деактивировано.Следует понимать, что другие подходящие тактильные подсказки могут использоваться в рамках этого раскрытия.

  Следует понимать, что для каждого из вышеупомянутых дополнений, таких как дисплей 116, динамик 118 и блок 124 обратной связи по усилию, может дополнительно потребоваться микроконтроллер 128, расположенный внутри полого корпуса 104. Микроконтроллер 128 может включать в себя по меньшей мере один процессор и хотя бы одна память. По меньшей мере, одна память включает в себя материальный энергонезависимый машиночитаемый носитель с сохраненными на нем инструкциями, исполняемыми процессором.Микроконтроллер 128 сконфигурирован для управления дисплеем 116, динамиком 118 и блоком 124 обратной связи по усилию и позволяет им работать в соответствии с инструкциями, выполняемыми процессором. При желании также могут использоваться другие подходящие средства для управления дисплеем 116, динамиком 118 и блоком 124 обратной связи по усилию.

  Как показано на фиг. 5, способ 200 игры на струнном инструменте 101 включает в себя первый этап 202 предоставления ручного устройства 100 для игры на струнах. На этапе 204 предоставление струнного инструмента 101.Следует понимать, что игра на струнном инструменте 101 может выполняться как учебное или практическое упражнение, или может выполняться иным образом во время выступления на струнном инструменте 101.

  На этапе 206 портативное устройство представляется к струнам струнного инструмента 101. Затем на этапе 208 на струнном инструменте 101 автоматически играют с ручным устройством 100 для игры на струнах. Затем, на этапе 210, на струнном инструменте 101 звучат, в то время как ручное бренчание устройство 100 автоматически играет на струнном инструменте 101.Затем, на этапе 212, музыкант может регулировать скорость бренчания, вручную регулируя ручное устройство 100 для игры на барабанах.

  Не привязываясь к конкретной теории, считается, что способ 200 настоящего раскрытия позволяет начинающий музыкант должен сосредоточиться исключительно на ладу, играя на струнном инструменте 101. Эта особая направленность позволяет начинающему музыканту быстрее научиться ладить, так что они могут в конечном итоге научиться ладить и играть одновременно. Более того, считается, что способ 200 также подходит для некоторых музыкантов-инвалидов, таких как музыканты с артритом, позволяя им лучше играть на струнном инструменте 101.

  В альтернативном варианте осуществления устройство 100 может также иметь режим метронома, который позволяет использовать устройство 100 в качестве метронома. Например, двигатель 106 может быть сконфигурирован для периодического раскачивания ударника 110 вперед и назад с заранее определенной частотой ударов в минуту. Это позволяет музыканту использовать ручное устройство 100 для игры на барабане как в качестве автоматического барабанщика, так и в качестве метронома. Для удобства это означает, что ручное устройство 100 для игры на броске не только помогает музыканту научиться ласкать, но также может использоваться для улучшения его хронометража, особенно способности придерживаться темпа.

  Во время работы музыкант использует ручное устройство 100 для игры на барабанах в качестве метронома, помещая устройство на плоскую часть 130 (показанную на фиг. 3) полого корпуса 102. Затем музыкант может визуально видеть текущие удары в минуту через барабанщик 110, раскачивающийся вперед-назад.

  Кроме того, дисплей 116 может быть дополнительно сконфигурирован для вывода значений для музыканта, чтобы помочь при использовании ручного устройства 100 для игры на барабане в качестве метронома. Например, дисплей 116 может использоваться в качестве измерителя для активного отображения текущего количества ударов в минуту при использовании ручного устройства 100 для игры в бренды в качестве метронома.Это позволяет более точно настроить текущее значение ударов в минуту.

  В конкретных вариантах осуществления динамик 118 может быть дополнительно сконфигурирован для периодической выдачи звука с заранее определенной частотой ударов в минуту. Преимущественно это позволяет ручному устройству 100 бренчания функционировать как звуковой метроном. Звуковой метроном полезен для слабовидящих музыкантов, а также позволяет музыкантам использовать ручное устройство 100 для игры на барабане в качестве метронома, не располагая позиционирующим устройством 100 на его плоской части 130.

  В дополнительных вариантах осуществления блок 124 обратной связи по силе может быть сконфигурирован для периодического излучения вибраций в соответствии с заранее определенными ударами в минуту. Это позволяет ручному устройству 100 бренчания функционировать как тактильный метроном. Таким образом, музыкант может пользоваться функциями метронома, не полагаясь на зрение или звук. Кроме того, это позволяет музыканту продолжать использовать ручное устройство 100 для игры на барабанах в качестве автоматического барабанщика, а также использовать его в качестве метронома. Более того, в отличие от звукового метронома, звук струнного инструмента 101 не будет мешать работе метронома.

  В альтернативном варианте осуществления ручное устройство 100 для игры на барабанах может дополнительно содержать микрофон (не показан), чтобы иметь режим настройки, который позволяет устройству 100 функционировать в качестве тюнера для струнного инструмента 101. Конфигурация микрофона получить звук, исходящий от струнного инструмента. В некоторых примерах микрофон находится в электрическом соединении с микроконтроллером 128. После приема звуков, издаваемых струнным инструментом, дисплей 116 конфигурируется для уведомления музыканта о том, настроен ли струнный инструмент 101.Некоторые примеры могут включать в себя настройку динамика 118 так, чтобы он издавал шум, уведомляющий музыканта, если струнный инструмент 101 настроен. Дополнительные примеры могут включать в себя настройку блока 124 обратной связи по усилию на излучение вибрации, чтобы уведомить музыканта, настроен ли струнный инструмент 101.

  Неограничивающие примеры уведомления включают: отображение определенного цвета, если струнный инструмент 101 настроен; или светится пульсирующим светом, если струнный инструмент 101 расстроен. Следует понимать, что квалифицированный мастер может выбрать различные способы уведомления музыканта о том, что струнный инструмент настроен или расстроен.

  Преимущественно устройство 100, описанное выше, является портативным, удобным для пользователя и недорогим. Устройство 100 и связанный с ним способ 200 для автоматизации игры на струнных инструментах 101 дополнительно позволяют музыканту иметь полный диапазон движений во время игры.

  Хотя некоторые типичные варианты осуществления и детали были показаны в целях иллюстрации изобретения, специалистам в данной области техники будет очевидно, что различные изменения могут быть внесены без отклонения от объема раскрытия, которое дополнительно описывается ниже. прилагаются претензии.

  S&P 500, Nasdaq закрылись на рекордных максимумах в преддверии волны прибылей в сфере высоких технологий

  Шивани Кумаресан и Ноэль Рандвич

  (Рейтер) — S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах в понедельник, чему способствует Tesla Inc и другие ожидаемые акции роста поток отчетов о прибылях и убытках на этой неделе.

  Закрытие рекордного максимума Nasdaq подтвердило окончание 11% -ной коррекции индекса, которая началась после закрытия предыдущего рекордного максимума 12 февраля, при этом индекс закрылся на минимальном уровне 8 марта.

  В расширенной торговле акции Tesla упали примерно на 0,4% после того, как производитель электромобилей превзошел ожидания Уолл-стрит по выручке в первом квартале. В ходе торговой сессии понедельника акции Tesla прибавили 1,2%.

  Компании, которые составляют около 40% отчета о рыночной капитализации S&P 500 со вторника по четверг, включая Microsoft Corp, материнскую компанию Google Alphabet Inc, Apple Inc и Facebook Inc. Акции этих компаний также выросли.

  Семь из 11 основных секторов S&P 500 выросли, при этом индекс энергетики лидирует с 0.На 6% выросли, в то время как коммунальные услуги и потребительские товары снизились.

  Из 124 компаний из списка S&P 500, представивших на данный момент отчеты, 85,5% превысили оценки аналитиков, а данные Refinitiv IBES теперь предсказывают скачок роста прибыли на 34,3%.

  «Мы намного выше среднего для компаний, сообщающих о доходах выше расчетных. Более важным, чем факт того, что они бьют оценки, является то, что они повышают свои ожидания и перспективы на будущее, и это дает рынкам хороший импульс », — сказал Сал Бруно, директор по инвестициям IndexIQ.

  Инвесторы будут следить за двухдневным заседанием Федеральной резервной системы, которое начнется во вторник, и ожидается, что центральный банк США пролит свет на то, повлияла ли ситуация с занятостью на его план оставить процентные ставки близкими к нулю на длительное время и продолжить покупать 120 миллиардов долларов. облигациями каждый месяц.

  Также на радаре инвесторов есть данные о валовом внутреннем продукте за первый квартал позднее на этой неделе, чтобы оценить темпы восстановления экономики в Соединенных Штатах.

  Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0.18% до 33 981,57 пункта, а индекс S&P 500 вырос на 0,18% до 4 187,62 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,87% до 14 138,78.

  История продолжается

  Участники рынка также следят за любыми новыми изменениями в налоговом плане президента США Джо Байдена после того, как на прошлой неделе сообщалось, что он будет стремиться почти удвоить налог на прирост капитала до 39,6% для богатых людей.

  Криптовалюты и компании, связанные с блокчейном, включая Riot Blockchain и Marathon Patent Group, выросли более чем на 5%, поскольку биткойн потерпел убытки в течение пяти дней подряд.

  На NYSE количество проданных выпусков превысило количество падающих в соотношении 1,80 к 1; на Nasdaq соотношение 2,14 к 1 благоприятствовало росту.

  S&P 500 показал 105 новых 52-недельных максимумов и никаких новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 154 новых максимума и 21 новый минимум.

  В умеренно загруженную сессию объем на биржах США составил 9,4 миллиарда акций по сравнению со средним показателем в 10 миллиардов за полную сессию за последние 20 торговых дней.

  (Отчетность Шивани Кумаресан и Шреяши Саньял в Бангалоре и Ноэля Рандевича в Окленде, Калифорния.; Редакция Маргариты Чой и Шрираджа Каллувила)

  Ренегат гибрид на продажу

  Кажется, что более квадратный стиль Jeep и его приверженность полноприводному автомобилю оказали влияние на этот отдел, но реальные различия в экономии топлива и запасе хода на электротяге еще предстоит оценить. На торги выставлен Porsche 914 Renegade Hybrid 1972 года. 15 830 долларов США. Подключаемый гибридный электромобиль Renegade 4×4. Технические характеристики. На нем установлен малоблочный двигатель Chevy 302 Z28. Электрический внедорожник Skoda Enyaq iV 2021 года: цены, характеристики и дата поступления в продажу.Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств. Представленный в спецификации Trailhawk, Renegade PHEV имеет особенности, которые подчеркивают сильную индивидуальность модели, будучи экологически чистыми и… Официальные данные близки к показателям его ближайших конкурентов, но более ориентированный на дорогу Kia Niro PHEV все же лучше на бумаге. с заявленным запасом хода 26 миль, 49-51 г / км CO2 и экономией топлива до 134 миль на галлон.• На момент написания этой статьи рейтинг MPGe Renegade Hybrid неизвестен. (2) –Гибридная красная бритва: 8 ″ -56 т, 9 ″ -68 т, 10 ″ -80 т…. • «Специальная комбинация» дерева, щетки и ежевики «… Это лезвие, которое находится посередине между двумя нашими 2 лезвиями RSB — STANDARD, но с более тонкой … Поиск из 4 подержанных автомобилей Jeep на продажу, включая Jeep Wrangler 4WD 2019 года Безлимитный Рубикон, Jeep Wrangler 4WD 2021 года Безлимитный… Сравнивайте только показатели расхода топлива, выбросов CO2 и электрического диапазона с другими… Лучшие подключаемые гибридные автомобили предлагают отличную экономию топлива и очень низкие эксплуатационные расходы, пока вы держите их батареи заряженными, Next- поколение Honda HR-V поступит в продажу в конце 2021 года только с чисто гибридным двигателем. Поставки полностью нового внедорожника Skoda Enyaq iV начнутся весной этого года; цены начинаются с 33 450 фунтов стерлингов до государственной субсидии. Jeep Renegade 4xe — это первый подключаемый гибрид бренда, сочетающий в себе преимущества электрификации с фирменным внедорожным мастерством Jeep. Согласно бумаге, Renegade 4xe следует гибридной формуле с подключаемым модулем: дешевле топливо и налоги, немного дороже страховать, это далеко не самый привлекательный внедорожник на дороге, но немногие автомобили в этом классе могут сравниться с ним, когда асфальт заканчивается. , Renegade — это удобный небольшой внедорожник с хорошей информационно-развлекательной системой, но его интерьер кажется немного пластичным. Много места для пассажиров, но только среднее пространство для багажника. Низкая оценка Euro NCAP разочаровывает, но Jeep должен быть довольно надежным.Этот автомобиль был полностью разобран и восстановлен в новом состоянии. Каждый из них дебютирует в 2020 году, хотя у Jeep еще нет… Посмотреть новые и подержанные дома на колесах Renegade на продажу 120 предложений соответствуют вашему запросу. На нем установлен малоблочный двигатель Chevy 302 Z28. Выбросы и экономия находятся в диапазоне от 49 до 51 г / км CO2 и 118-134 миль на галлон, что немного отстает от лучших среди конкурентов Renegade. Автомобиль также имеет рекуперативное торможение, которое можно установить в режим «Интенсивный»; это максимизирует зарядку в движении и увеличивает замедление при открытии дроссельной заслонки.Блок 327 с… Позвольте нашему члену… Получите лучшие предложения для ренегата гибридного лезвия кустореза на eBay.com. Renegade имеет одно из самых больших внутренних жилых помещений среди всех гибридов… Найти Jeep Renegade на продажу мэн> на продажу … «» нажмите для поиска на Craigslist … Гибридный трейлер складной / всплывающий трейлер слеза / компактный игрушечный самосвал с прицепом .. . 2020 Ski-Doo Renegade Enduro Rotax 900 ACE TURBO Lava Red / Ski-Doo Re… … 2020 Topclassiccarsforsale.com — Классические автомобили на продажу… В Renegade увеличенная длина кузова освободила еще больше места, когда кровать находится в свободном состоянии. приподнятый, с местом для четырех взрослых вокруг прямоугольного откидного стола, а плоское пространство, оставленное под приподнятой кроватью, можно использовать в качестве дополнительной сервировки.Девяносто процентов бизнеса Renegade Hybrids приходится на комплекты V-8, которые подходят для Caymans, Boxsters, 944, 914, 993 и 996. Renegade RVs на продажу: 415 RV — Найдите Renegade RVs на RV Trader. На торги выставлен Porsche 914 Renegade Hybrid 1972 года. Porsche 914 Renegade. Renegade Blade 2pk-8 «-44t / 56t Combo Pack — (1) 44t Green Viper (1) 56t красная бритва — гибридный пакет GS1 Barcoded Shelf Hanging Blister Pack — карбидные лезвия для кустореза, диаметр 203 мм. Renegade RVs Продается: 425 RV — Найдите Renegade RV на RV Trader.Porsche 928 Renegade 1979 года, оригинальный калифорнийский автомобиль, пятиступенчатая механическая коробка передач Porsche. 1973 Porsche 914 Renegade Hybrid V8 chevy 350 Специальный двигатель Cali Car Sleeper! Покупка подержанных автомобилей Porsche Renegade Hybrids 928 S4 350 LT-1 Small Block Chevy Conversion 1987 года в Мэдисоне, штат Висконсин, США, за 11 900,00 долларов США. Поиск или продажа подержанных автомобилей, грузовиков и внедорожников в США. Продажа автомобилей Другой способ предотвратить появление этой страницы будущее — за использованием Privacy Pass. добавить в избранное 7 февраля * 2015 * * Jeep * * Renegade… У нас есть отличный онлайн-выбор по самым низким ценам с быстрой и бесплатной доставкой для многих товаров! гибридный электрик прочее цвет краски черный… Продажа Skidoo Renegade 600 Sport, 2017 г. Ожидается $ 6 900 (мин.> Mahtomedi / Danbury) фото скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию. Цифры показаны для сравнения. Официальных цифр по зарядке от трехконтактной розетки не предоставлено, но ожидайте, что это произойдет в ближайшее время. После этого клиенты могут создавать свои автомобили, не выходя из… Найдите свой идеальный внедорожник Renegade на продажу в результатах поиска ниже. Cloudflare Ray ID: 62614ef3cb51cd77 Первые подключаемые гибридные модели Jeep поступят в продажу в сентябре 2020 года и вскоре появятся в автосалонах.Ищите в нашем огромном выборе новых объявлений, читайте наши обзоры Renegade и просматривайте рейтинги. Автомобили на продажу Ездить в V8 Boxster Запчасти на продажу LS3 996-Салон стыда 6 Скорость 914 Экскурсия по магазину 996 Преобразование 996 Промежуток времени Dyno Запускает 911/930 Тест-драйв Sleeper 914 V8 928 V8 на треке 300HP 914 LS 914 6 sp rally shft Renegade… Ваш IP: 199.247.16.149 Цена и доступность. Renegade 4xe стремится как можно больше работать от аккумулятора в гибридном режиме — настолько, что почти половина нашего 60-километрового тестового пробега была завершена с электродвигателем … Это Renegade Hybrids Porsche 944 с Chevrolet LT- 1 5.Замена двигателя 7L V8 (www.renegadehybrids.com). Подержанный Camry Hybrid или Renegade на продажу в Сиэтле, штат Вашингтон. Особенности ценообразования и доступности Jeep Renegade Hybrid неизвестны, но мы слышали ранее, что Renegade Hybrid будет доступен в США уже в начале 2020 года, возможно, как модель 2021 года. Copyright © Dennis Publishing Limited, 2021 год. В Соединенном Королевстве Renegade Longitude 4xe несет базу… Заявленный запас хода составляет 26 миль, а Renegade может двигаться со скоростью до 81 миль в час в электрическом режиме, прежде чем потребуется двигатель. .Этот автомобиль был полностью разобран и восстановлен в новом состоянии. Renegade 4xe — это подключаемый к сети гибридный автомобиль, для зарядки которого требуется электричество. Для покупателей … Блок 327 с … Подключаемые гибридные внедорожники выбираются в первую очередь из-за их низких показателей выбросов CO2, сильной экономии топлива и чисто электрического диапазона — так что это хорошая новость, что Jeep Renegade 4xe в целом хорошо справляется со всем этим. . Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.Предстоящие гибридные версии Wrangler, Renegade и Compass станут первыми моделями, которые будут носить этот новый значок, изображенный выше. Ознакомьтесь с нашим Первым подержанным инвентарем в Сиэтле, у нас есть подходящий автомобиль, соответствующий вашему стилю и бюджету! 4.8 из 5 звезд 114 Jeep утверждает, что полная зарядка от настенной коробки мощностью 7,4 кВт займет менее двух часов, в то время как зарядное устройство мощностью 2,3 кВт позволит зарядить аккумулятор за пять часов. См. Выгодные предложения, выгодные предложения и многое другое на подержанных гибридных автомобилях Jeep. Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.Этот автомобиль был построен более чем за 30 000 долларов и содержит список всех модификаций и… Впервые представленный на Женевском автосалоне в 2019 году, Jeep Renegade 4xe наконец-то появился на рынке. Свяжитесь с участником, чтобы получить дополнительную информацию. В любом случае, максимально приблизиться к официальным данным Jeep будет во многом зависеть от разумного использования педали акселератора и полностью заряженной батареи. Новый Renegade, один из самых компактных внедорожников с подключаемым модулем в продаже, является самым первым подключаемым гибридом … Jeep Renegade и Compass получают подключаемые гибридные версии Подключаемые гибриды Jeep, обещающие высокую эффективность и возможности, скорее всего будет продаваться как модели 2020 года.Пожалуйста, включите файлы cookie и перезагрузите страницу. Производительность и безопасность Cloudflare, пожалуйста, завершите проверку безопасности для доступа. Найдите новые автомобили Jeep Renegade 2021 года для продажи в вашем районе. Все права защищены. Drive Electric — зарегистрированная торговая марка. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Интернет-магазина Chrome. Подключаемый гибридный вариант Jeep Renegade SUV (2018 -) Renegade — интересный игрок в классе перегруженных компактных внедорожников, и добавление подключаемой гибридной модели 4xe увеличивает его привлекательность.Подключаемые гибридные внедорожники выбираются в первую очередь из-за их низких показателей выбросов CO2, сильной экономии топлива и чисто электрического диапазона — так что это хорошая новость, что Jeep Renegade 4xe в целом хорошо справляется со всеми…

  .